Neem contact op
MArchitecten
Icarusblauwtje 8 Wolvega
info@marchitecten.nl
Tel. 0561 851 898
Back

Privacy

Hier vindt u de privacyverklaring van Mestemaker Architecten. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ons.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Mestemaker Architecten

Mestemaker Architecten is een architecten- en ingenieursbureau. Wij richten ons op het ontwerpen van gebouwen en het technisch uitwerken van deze gebouwen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door ons verwerkt en verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt. Tevens is het voor u belangrijk om te weten op welke manier u kunt aangeven hoe wij met uw gegevens omgaan. Als u vragen heeft over het verwerken van uw gegevens, neem dan gerust contact op! U kunt mailen naar info@marchitecten.nl

Bedrijfsgegevens

Mestemaker Architecten
Icarusblauwtje 8
8472DN Wolvega
0561 851898
info@marchitecten.nl
www.marchitecten.nl

Gegevens

Mestemaker Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over het surfgedrag via Google Analytics
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • KVK nummer

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Uw BSN slaan wij niet op, maar voeren wij (samen met u) direct in op het aanvraagformulier van de omgevingsaanvraag op de website van het omgevingsloket.

Doel en grondslag
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mestemaker Architectuur. Deze worden hieronder toegelicht.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Mestemaker Architectuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mestemaker Architectuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mestemaker Architecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mestemaker Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Mestemaker Architectuur zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mestemaker Architecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mestemaker Architectuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die Mestemaker Architecten ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

TransIp

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIp. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mestemaker Architecten zijn op de servers van TransIp opgeslagen.

KosData

De e-mail van Mestemaker Architecten wordt gehost bij Kosdata. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Kosdata.

Gripp.com en Doornbos Accountants en Belastingadviseurs

De administratie van Mestemaker Architecten wordt beheerd via gripp.com en gecontroleerd en opgeslagen bij Doornbos Accountants en Belastingadviseurs.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mestemaker Architecten. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marchitecten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mestemaker Architectuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Mestemaker Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marchitecten.nl.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mestemaker Architecten privé is. Daarnaast is het domein van Mestemaker Architecten ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marchitecten.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mestemaker Architecten gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mestemaker Architecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Laatste update 1 januari 2020

Deze website gebruikt cookies. Privacy